Category Archives: Finantari nerambursabile

Informatii despre fonduri nerambursabile europene si fonduri guvernamentale. Prorgrame pentru finantarea afacerilor, finantarea investitiilor si a lucrarilor de infrastructura precum si programe de finantare a resurselor umane

Ghidul finantarilor europene pentru sectorul turismului 2014 – 2020

Ghid finantare turismComisia Europeană a lansat “Ghidul finantărilor europene pentru sectorul turismului“, cu ajutorul căruia cei interesati in dezvoltarea turismului, promovarea unor obiective turistice sau in dezvoltarea unor afaceri in sectorul turismului pot afla detalii despre programele de finantare ce vor putea fi accesate in perioada 2014 – 2020.

UE oferă finanțari directe prin subvenții (granturi) pentru investitii sau pentru desfăsurarea unor activităti, precum si finanțări indirecte, prin intermediul unor intermediari financiari.
Granturile sunt anunțate prin apeluri specifice pentru propuneri de proiecte. Acestea au ca scop atingerea obiectivelor de politică economică si socială ale UE. Granturile se acordă doar pentru proiecte ce urmează a se realiza, ele neputand fii acordate pentru acțiuni deja încheiate. Important de stiut este si faptul că aceste granturi nu se acordă pentru ca cineva să obtină profit in urma implementarii unui proiect, ci doar pentru ca organizatia respectivă să poată desfăsura o activitate utilă, pe care nu ar fi putut-o desfăsura făra acest sprijin financiar.
Finanțările indirecte (deseori intalnite sub forma unor programe care asigură “accesul la finanțare”) sunt de obicei împrumuturi și garanții pentru obtinerea de împrumuturi, ce se obtin cu sprijinul unor intermediari financiari. Ei ajută în special IMM-urile pentru a obtine banii necesari demarării si dezvoltării unor activităti turistice.

Ghidul oferă informatii atat despre finantările disponibile prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune, Fondul Social European, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, Fondul pentru Afaceri Maritime si Pescuit cat si despre finantările ce vor fi acordate prin programele sectoriale precum: Life (mediu), Horizon 2020 (cercetare si inovare), COSME (IMM-uri si antreprenoriat), Europa Creativă (cultura si media), Erasmus+ (educatie, tineret, formare profesionala) si EASI (programul pentru ocupare si inovare in domeniul social).

Pentru fiecare tip de fond existent ghidul oferă informatii referitoare la tipurile de acțiuni legate de turism eligibile pentru finanțare si despre organizatiile eligibile pentru a solicita fonduri.
De exemplu, in cazul Fondului European de Dezvoltare Regională, ni se recomandă ca fiind eligibile următoarele tipuri de proiecte:
• proiecte de cercetare legată de turism, dezvoltare și inovare tehnologică, inclusiv servicii de inovare și clustere (incubatoare de servicii turistice, proiecte demonstrative, etc.);
• dezvoltarea de produse TIC legate de turism (aplicații, baze de date, etc.);
• dezvoltarea serviciilor de turism inovatoare, în special în regiunile mai puțin dezvoltate și a suburbiilor cu structuri industriale subdezvoltate și cu puternică dependentă de turism (noi modele de afaceri, exploatarea de idei noi, etc.);
• dezvoltarea de produse și servicii pe piețe de nișă (turismul de sănătate, turismul pentru persoanele în vârstă, turismul cultural și ecoturism, turismul gastronomic, turismul sportiv, etc.);
• sustinerea clusterelor între diferite industrii conexe turismului, si a activitătilor care conduc la diversificarea produselor turistice regionale și la extinderea sezonului turistic;
• măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și utilizarea energiei din surse regenerabile de catre IMM-urilor din sectorul turismului;
• protectia, reabilitarea si promovarea obiectivelor turistice naturale și culturale, precum și a serviciilor conexe;
• dezvoltarea infrastructurii pentru turismul cultural și durabil la scară mică;
• măsuri în favoarea antreprenoriatului, auto-ocuparii forței de muncă și crearii de întreprinderi, precum și internaționalizarea IMM-urilor și a grupurilor de turism;
• formare profesională si îmbunătățirea competențelor lucrătorilor din turism.

Cei interesati sa afle mai multe despre aceste finantări pot consulta direct ghidul finantărilor europene pentru sectorul turismului, ce poate fi găsit la adresa:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm

Succes !

Noi finantari disponibile pentru intreprinderile romanesti prin POSCCE

finantare IMMIn luna Octombrie 2014 s-a ivit o nouă oportunitate de finantare pentru IMM-urile interesate să-si dezvolte afacerile. S-a lansat Operaţiunea „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile” pentru întreprinderi, operatiune finantată prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) 2007-2013” – co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională – Axa Prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient” Domeniul major de intervenţie D1.1 „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţăa întreprinderilor, în special a IMM”

Prin această finantare se doreste sprijinirea întreprinderilor din România în demersurile pe care acestea le intreprind pentru creşterea competitivităţii şi îmbunătăţirea potenţialului de export.
Potrivit Ghidului Solicitantului prin această operatiune se finantează proiecte care:
- Sprijină întreprinderile în creşterea cifrei de afaceri şi, implicit a exporturilor;
- Conduc la realizarea de investiţii moderne şi, implicit, la creşterea productivităţii întreprinderilor;
- Sprijină întreprinderile în introducerea de produse şi tehnologii noi si pentru extinderea productiei existente;
- Sprijină întreprinderile române şti să devină mai competitive pe piaţa internaţională;
- Duc la creşterea gradului de inovare cu aplicabilitate în industrie

Alocarea financiară totală aferentă cererii de propuneri de proiecte este de 267 milioane lei (contravaloarea in lei a 60 Meuro). Bugetul apelului de propunere de proiecte va fi alocat defalcat, dupa cum urmeaza: 2/3 pentru IMM şi 1/3 pentru întreprinderi mari.

Pot depune proiecte firmele care indeplinesc cumulative următoarele condiţii:
a) sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale (cu modificările şi completările ulterioare), şi îşi desfăşoare activitatea în România;
b) nu intră in categoria “firmă în dificultate” (OM nr. 1056/16.10.2014);
c) deţine resursele financiare si operationale necesare pentru implementarea proiectului;
d) nu au obligaţii de plată restante la bugetele publice;
e) nu se află în stare de faliment / insolvenţă sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară; reprezentantul legal sa nu fi suferit o condamnare definitivă ca urmare a încălcării conduitei profesionale;
f) nu sunt subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ilegal
g) codul CAEN pentru care se solicita finantarea trebuie să fie înregistrat ca obiect de activitate (conform CAEN rev. 2) si tebuie sa fie unul din codurile eligibile;
h) întreprinderile înregistrează profit (conform bilanţ sau bilanţ consolidat) în ultimul exerciţiu financiar înainte de data depunerii Cererii de finanţare.

Se pot finanta firmele care desfăasoară activităţi in urmatoarele domenii:
B – Industria extractivă (cu excepţia codurilor 051 – Extracţia cărbunelui superior, 052 – Extracţia cărbunelui inferior, 061 – Extracţia petrolului brut, 062 – Extracţia gazelor naturale, 0721 – Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu, 0892 – Extracţia turbei, 091 – Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale, 099 – Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor);
C – Industria prelucrătoare (cu excepţia codurilor 101 – Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne, 102 – Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor, 103 – Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor, 104 – Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale, 105 – Fabricarea produselor lactate, 106 – Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor din amidon, 107 – Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase, 108 – Fabricarea altor produse alimentare, 109 – Fabricarea preparatelor pentru hrană animalelor, 110 – Fabricarea băuturilor, 120 – Fabricarea produselor din tutun, 191 – Fabricarea produselor de cocserie, 192 Fabricarea produselor obţinute prin prelucrarea ţiţeiului, 2051 – Fabricarea explozivilor, 206 – Fabricare fibrelor sintetice şi artificiale, 241 – Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje, 242 – Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea din oţel, 243 – Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oţelului, 2451 – Turnarea fontei, 2452 – Turnarea oţelului, 254 – Fabricarea armamentului şi muniţiei, 2591 – Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel, 301 – Construcţia de nave şi bărci, 304 – Fabricarea vehiculelor militare de luptă, 331 – Repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi echipamentelor, 332 – Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale);
E – Distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (cu excepţia codurilor 360 – Captarea, tratarea şi distribuţia apei, 370 – Colectarea şi epurarea apelor uzate, 381 – Colectarea deşeurilor, 382 – Tratarea şi eliminarea deşeurilor, 390 – Activităţi şi servicii de decontaminare);

Se finanţează următoarele tipuri de proiecte:
- extinderea unei linii de productie existente pentru creşterea capacităţii de producţie prin achizitie de utilaje si echipamente si imobilizãri necorporale,
- diversificarea producţiei, prin realizarea de noi produse prin achizitie de utilaje si echipamente si imobilizãri necorporale
- modernizarea instalaţiilor în scopul creşterii eficienţei şi randamentului prin dotări cu echipamente şi instalaţii înalt tehnologizate, automatizarea procesului de fabricaţie,
- introducerea de noi tehnologii de producţie prin achizitie de utilaje si echipamente si imobilizãri necorporale
- demararea unei noi unităţi sau diversificarea activităţii unei unităţi, cu condiţia ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă;
- achiziţionarea de active aparţinând unei unităţi care a fost închisă sau care ar fi fost închisă dacă nu ar fi fost cumpărată şi care este achiziţionată de un investitor care nu are legătură cu vânzătorul, cu condiţia ca noua activitate ce urmează a fi desfăşurată utilizând activele dobândite să nu fie identică sau similară cu activitatea desfăşurată în unitatea respectivă înainte de achiziţie;

Echipamentele pentru protecţia mediului, reciclarea deşeurilor, tratarea apelor reziduale, se finanţează numai în măsura în care sunt direct legate cu investiţiile menţionate anterior într-un flux tehnologic şi sunt destinate respectivului flux tehnologic. Nu se finanţează achiziţionarea de noi echipamente pentru înlocuirea celor uzate din cadrul unor linii de fabricaţie existente, cu excepţia cazului în care achiziţia de noi echipamente duce la completarea, modernizarea şi îmbunătăţirea procesului tehnologic aferent liniei respective contribuind la o modificare fundamentală a procesului de producţie.

Valoarea maximă a finanţării nerambursabile acordate pentru un proiect este de:
a) 17.800.000 lei (contravaloarea in lei a 4 Meuro) pe proiect pentru întreprinderi mari pentru investiţii
b) 4.450.000 lei (contravaloarea in lei a 1 Meuro) pe proiect pentru IMM pentru investiţii
c) maxim 10% din valoarea pentru investitii (echivalent în lei) pe proiect pentru consultanţă în favoarea IMM-urilor

Rata maximă a finanţării nerambursabile din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului nu poate depăşi:
- pentru întreprinderi mari
a) 15% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în Municipiul Bucuresti, din regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov;
b) 35% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în judetul Ilfov, din regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov şi regiunea Vest
c) 50% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în regiunile de dezvoltare Nord-Est, Nord-Vest, Sud, Sud-Vest, Sud-Est si Centru).
- pentru întreprinderi mijlocii
a) 25% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în Municipiul Bucuresti, din regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov;
b) 45% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în judetul Ilfov, din regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov şi regiunea Vest
c) 60% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în celelalte 7 regiuni de dezvoltare (Nord-Est, Nord-Vest, Sud, Sud-Vest, Sud-Est si Centru).
- pentru întreprinderi mici
a) 35% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în Municipiul Bucuresti, din regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov;
b) 55% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în judetul Ilfov, din regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov şi regiunea Vest
c) 70% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în celelalte 7 regiuni de dezvoltare (Nord-Est, Nord-Vest, Sud, Sud-Vest, Sud-Est si Centru).

Succes !

Teodorovici: În 2014 lansăm primele axe de finanțare europeană pentru tineri, cu o alocare de 600 milioane de euro

Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a declarat vineri, la Zalău, că primele axe de finanțare europeană din următorul cadru financiar 2014-2020 vor fi lansate în luna noiembrie și vor viza proiecte destinate tinerilor, cu o alocare financiară totală de circa 600 de milioane de euro.

“În principal, lansăm pe probleme de capital uman, actualul POS DRU, cum îl denumim noi, două axe pentru tineri în care noi avem alocate ca fonduri undeva la 600 de milioane de euro, doar bani europeni.

Insistăm foarte mult pe zona de tineri și de asta vor fi primele cereri de proiecte pe această zonă prin care vom putea finanța cam tot ce înseamnă sprijin pentru zona de tineri, de la partea de pregătire, formare, partea de sprijin în acorda credite pentru burse pentru tineri.
De asemenea, în situația în care sunt studenți care doresc să se mute într-o altă zonă decât cea în care ei au învățat, putem deconta acele cheltuieli, prin care să încurajăm și o astfel de abordare. Subvenționăm și locuri de muncă pentru absolvenții unor forme de învățământ, fie superior fie mediu. (…) În noiembrie, veți vedea pe site ghidurile lansate de noi, în prima fază spre consultare publică, pentru câteva zile, iar după aceea lansare oficială. Estimăm că undeva în decembrie deja se închide depunerea de proiecte”, a afirmat Eugen Teodorovici, într-o conferință de presă.

Eugen Teodorovici a reamintit faptul că recent a fost lansată inițiativa România Start-up!, cu o alocare de 150 de milioane de euro, prin care se dorește în special stimularea părții de creativitate și a părții de inovare a tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani.
“Desigur, finanțăm și ce este peste această vârstă, dar în special acordăm puncte suplimentare acelor proiecte care vin din zona de tineri, chiar și în zona de licee, pentru că vrem să stimulăm foarte mult acest mediu, în a-i face pe copii să se joace cu acele idei frumoase pe care ei sigur le au (…), să învețe să fie antreprenori pe viitor”, a conchis ministrul Fondurilor Europene.

Sursa: AGERPRES

Finantari nerambursabile pentru fermieri prin noul PNDR

Finantare EU agriculturaCei interesati de dezvoltarea unei afaceri in domeniul agriculturii pot beneficia de finantări cuprinse intre 125.000 de euro si 2 milioane de euro in functie de tipul afacerii.
Finantările se vor acorda prin noul Program Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, in cadrul măsurii 121 “Modernizarea exploatatiilor agricole”.
Sesiunea de depunere a proiectelor este deschisă în perioada 20 mai – 18 iulie. 2014
Pentru aceasta sesiune au fost alocate urmatoarele sume:

- 35.000.000 euro pentru fermele de familie, din care 50% pentru sectorul vegetal si 50% pentru sectorul zootehnic.
- 15.000.000 euro pentru îndeplinirea standardelor, integral pentru sectorul zootehnic.
- 100.000.000 euro pentru ferme, din care:
- 50% pentru sectorul vegetal, defalcat astfel: 80% pentru achiziţii de utilaje (40.000.000 euro) şi 20% pentru proiecte care presupun construcţii – montaj (10.000.000 euro).
- 50% pentru sectorul zootehnic, defalcat astfel: 20% pentru achiziţii de utilaje (10.000.000 euro) şi 80% pentru proiecte care presupun construcţii – montaj (40.000.000 euro).

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect din cadrul Măsurii 121 este de:

 • 125.000 euro pentru fermele de familie;
 • 2.000.000 euro pentru îndeplinirea standardelor;
 • 2.000.000 euro pentru construcţii-montaj, in sectorul zootehnic;
 • 1.000.000 euro pentru construcţii-montaj, in sectorul vegetal;
 • 1.000.000 euro pentru achiziţii de utilaje (echipamente), in sectorul zootehnic;
 • 700.000 euro pentru achiziţii de utilaje, in sectorul vegetal.

Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului in vederea “Modernizarii exploataţiilor agricole”:

- Proiectul trebuie să respecte conformitatea cu obiectivul general al Măsurii şi cu cel puţin unul dintre obiectivele specifice;
- Proiectul să fie în acord cu potenţialul agricol al zonei şi să demonstreze îmbunătăţirea performanţei generale a exploataţiei agricole la data dării în exploatare a investiţiei (conform “Studiului pentru determinarea zonelor cu potenţial, a zonelor geografice și marjelor brute standard unitare pentru proiectele din cadrul Măsurii 3.1 „Investiţii în exploataţii agricole” din Programul SAPARD”);
- Beneficiarul trebuie să prezinte Memoriul Justificativ sau Studiul de Fezabilitate
Memoriul Justificativ ‐ pentru proiecte care nu prevăd lucrări de construcţii‐montaj şi pentru proiecte care vizează plantaţii de viţă de vie, pomi şi arbuşti fructiferi şi/ sau pepiniere şi care nu prevăd lucrări de construcţii‐montaj.
Studiul de Fezabilitate ‐ pentru proiecte care prevăd lucrări de construcţii‐montaj.
- Beneficiarul trebuie să declare că asigură cofinanţarea investiţiei
- Beneficiarul trebuie să prezinte dovada că a făcut demersurile pentru a obţine toate avizele şi acordurile conform legislaţiei în vigoare din domeniul: sanitar‐veterinar, sanitar, fitosanitar și de mediu, necesare realizării investiţiei în cadrul proiectului.

Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile pentru modernizarea exploataţiilor agricole:
Un proiect poate cuprinde atât cheltuieli eligibile cât şi cheltuieli neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate de beneficiarul proiectului.
Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiţii corporale şi/ sau necorporale, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

1. Construirea şi/ sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel de fermă, incluzând investiţiile pentru respectarea standardelor comunitare şi pe cele pentru protecţia mediului şi depozitarea îngrăşămintelor;
2. Construirea şi/ sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilităţi și racorduri necesare;
3. Construirea şi/ sau modernizarea fermelor de taurine pentru producţia de lapte, ca de exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalaţii de muls, linii tehnologice de prelucrare şi ambalare a produselor, dotări tehnice în scopul asigurării controlului calităţii la nivel de fermă etc.;
4. Construirea şi/ sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice și instalaţiilor de irigat, asigurarea utilităţilor în vederea respectării condiţiilor de mediu;
5. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje, instalaţii, echipamente și accesorii, echipamente și software specializat, identificate ca necesare;
6. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activităţii de producţie;
7. Înlocuirea plantaţiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârşitul ciclului biologic de producţie (minim 40 ani) şi care nu sunt incluse în sistemul de restructurare/ reconversie al plantaţiilor de viţă‐de‐vie sprijinit prin FEGA în cadrul OCP vin și înfiinţarea plantaţiilor pentru struguri de masă;
8. Înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi și căpşuni;
9. Înfiinţarea pepinierelor de viţă de vie, pomi fructiferi și arbuşti, alţi arbori;
10. Investiţii pentru producerea și utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în cadrul fermei ;
11. Investiţii pentru înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt şi regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă;
12. Investiţii în apicultură, cu excepţia celor realizate prin Programul Naţional Apicol;
13. Investiţii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzând echipamente pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, răcire etc.;
14. Costurile generale ale proiectului, cum ar fi: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, achiziţionarea de patente și licenţe (maxim 8% din valoarea totală eligibilă a proiectului, dacă proiectul prevede şi construcţii şi maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea construcţiilor);
15. Investiţii necesare adaptării exploataţiilor pentru agricultura ecologică;
16. Investiţiile necesare realizării conformităţii cu standardele comunitare.

Vor fi considerate cheltuieli eligibile, mijloacele de transport specializate care transportă numai un anumit tip de materii prime/mărfuri adecvate activităţii descrise în proiect, următoarele:
- Autocisterne,
- Autoizoterme (prevăzute cu izolaţie termică a pereţilor, dar fără agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul mărfurilor alimentare),
- Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate),
- Mijloace de transport animale,
- Mijloace de transport albine.
Cheltuielile cu orice alt mijloc de transport nu sunt considerate eligibile.

Guvernul a adoptat o nouă schemă de ajutor de stat pentru firmele care creează minimum 20 de locuri de muncă

bani pentru crearea de joburi

sursa foto: Agerpres

Guvernul a adoptat în ședința de miercuri o hotărâre privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, informează un comunicat de presă al Executivului remis AGERPRES.

Potrivit sursei citate, noua schemă de ajutor de stat are în vedere finanțarea sub formă de sume nerambursabile, în limita intensității maxime admise, a costurilor salariale, la nivelul maxim al salariului mediu brut, înregistrate pe o perioadă de doi ani consecutivi, ca urmare a creării de minimum 20 de locuri de muncă determinate de realizarea unei investiții inițiale.

Hotărârea adoptată de Guvern stabilește că se pot emite acorduri pentru finanțarea în baza schemei până la data de 31 decembrie 2020, iar plata ajutorului de minimis se efectuează în perioada 2015-2025, în limita bugetului anual alocat schemei.

“Ajutorul de stat se acordă dacă are un efect stimulativ și contribuie la dezvoltarea regională”, mai precizează Executivul.

SURSA: AGERPRES

PETROM acorda finantari in valoare totala de 200.000 euro românilor care vor sa rezolve problemele comunitatilor

Finantari Tara Lui AndreiPetrom acordă finanțări românilor care vor să rezolve problemele comunităților. Românii cu inițiativă își vor putea înscrie proiectele în competiția „Idei din Țara lui Andrei”.
În cadrul ediției din 2014 a competiției „Idei din Țara lui Andrei” compania Petrom oferă finanțări în valoare totală de 200.000 euro pentru proiectele care rezolvă probleme de mediu, educație sau care contribuie la dezvoltarea comunităților din România. Cei care au idei deosebite pot câştiga o finanţare de până la 15.000 euro pentru a-si pune in aplicare ideea.
Românii din toată țara sunt așteptați să înscrie ideile lor pe www.taraluiandrei.ro. În competiţia prin care Petrom încurajează inițiativele sustenabile se pot înscrie atât persoanele fizice, cât și organizaţiile neguvernamentale, instituţiile publice şi de învăţământ din orice localitate din România.

În acest an, perioada de înscriere în competiție este 24 februarie – 16 aprilie. Votul public va avea loc între 22 aprilie și 15 mai și va conta în proporție de 40% în clasamentul final. Jurizarea va avea o pondere de 60%.
Criteriile de jurizare sunt:

 • Relevanță – 20 puncte
 • Buget realist şi transparent – 15 puncte
 • Obiective SMART – 15 puncte
 • Durabilitatea – 15 puncte
 • Planificare – 15 puncte
 • Impactul – 20 puncte

Proiectele propuse trebuie să se desfăşoare pe aria geografică a României şi pot acoperi 3 domenii: mediu, educație și dezvoltare comunitară, cât timp activităţile derulate:

 • răspund unor nevoi identificate la nivelul comunităţii;
 • permit obţinerea unor rezultate clare, vizibile;
 • au un impact pe termen lung.

Sunt încurajate proiectele:

 • inovatoare;
 • care pot genera resurse (vând produse/servicii, folosesc veniturile obţinute pentru continuarea iniţiativei şi asigurarea impactului ei pe termen lung);
 • care identifică şi mobilizează şi alte resurse din comunitate.

„Idei din Țara lui Andrei” continuă tradiția competiției „Orașul tău”, începută în 2009. În cei 4 ani de activitate, competitia a contribuit prin finanțări de peste 500.000 de euro la dezvoltarea comunităților din România. Aproximativ 1.000 de români și-au înscris în competiție ideile pentru dezvoltarea comunităților din România, iar 89 dintre acestea au devenit realitate cu finanțare din partea Petrom.

Mai multe informatii despre competiție și despre proiectele câștigătoare din edițiile anterioare găsiti pe www.taraluiandrei.ro.

Finantari nerambursabile de pana la 200.000 Euro pentru microintreprinderi

Finantari afaceri miciMicrointreprinderile din 3 regiuni din Romania au sanse de a obtine fonduri nerambursabile in valoare de 200.000 Euro. Proprietarii de mici afaceri din regiunile Nord-Est, Sud-Muntenia si Nord-Vest pot solicita bani pentru a-si dezvolta afacerile pană in data de 17 aprilie 2014.
Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice a aprobat lansarea unei noi sesiuni de cereri de proiecte in cadrul Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, DMI 4.3. „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”.

Societatile comerciale si societatile cooperatiste care se încadrează în categoria microîntreprinderilor pot solicita o finantare nerambursabilă ce poate acoperi pana la 100% din valoarea investitiilor pe care le vor realiza.

Proiectele de investitii trebuie să aibă o valoare totală cuprinsă între 100.000 lei şi 3.000.000 lei si trebuie să prevadă achiziţionarea de:
- echipamente şi tehnologii noi, pentru activitatea economică a microîntreprinderii;
- sisteme IT (hardware şi/sau software);
În cadrul acestui apel de proiecte, nu este eligibilă executarea de lucrări de construcții.

In general pentru aceste finantări sunt eligibile microintreprinderile care desfăsoară activităti in sfera productie industriale, a constructiilor, turismului si serviciilor. Atentie insă deoarece nu toate codurile CAEN din domeniile anterior mentionate sunt eligibile. Cei interesati trebuie să verifice pe site-urile Agentiilor de Dezvoltare Regională din cele 3 regiuni dacă activitatea pe care doresc să o dezvolte se incadrează intr-un cod CAEN eligibil.
O altă conditie impusă este aceea ca firma care solicită banii să fi avut activitate pe o perioadă de cel puţin un an fiscal integral şi să fi obţinut profit sau profit din exploatare în anul fiscal precedent datei de depunere a cererii de finanţare.
In plus, cei care doresc să obtină o finantare nerambursabilă trebuie să indeplinească o serie de criterii, dealtfel comune tuturor finantărilor din fonduri structurale si guvernamentale, cum ar fi lipsa datoriilor către bugetele de stat si bugetele locale, să nu se afle in faliment sau insolventă, să nu fi suferit condamnări, etc.

Din păcate informatiile privind realocarea banilor pentru aceste linii de finantare si noile ghiduri de finantare au fost publicate pe site-urile Agentiilor de Dezvoltare Regionala doar pe data de 11 Martie 2014, iar termenul limită de depunere a proiectelor este 17 aprilie 2014, ora 14:00.
Cei care vor să beneficieze de această oportunitate de finantare deosebită trebuie să se grăbească si să parcurgă urmatorii pasi:

 • să verifice “Ghidul solicitantului” pentru a afla dacă sunt eligibili;
 • să isi facă un plan de investitii;
 • să găsescă solutii de finantare temporare pentru intervalul de la efectuarea efectivă a investitiilor pană cand li se vor rambursa din fonduri europene cheltuielile efectuate. Atentie pare simplu cand te gandesti că primesti o finantare nerambursabilă care acoperă investitiile in procent de 100% dar cand veti ajunge la bancă să solicitati un credit de 100.000 Euro sau mai mult veti constata că băncile acordă destul de greu astfel de sume firmelor mici;
 • să contacteze o firmă de consultantă serioasă in vederea elaborarii proiectului de finantare (Cerere de Finantare, Plan de Afaceri si anexe). Cei care fac proiectul trebuie să fie buni deoarece la partea financiară trebuie să arate că firma va obtine un profit bunicel, flux de numerar pozitiv, dar in acelasi timp: RIRF/c <= 9%, VNAF/c < 0;
 • să colaboreze cu firma de consultanta pentru a putea realiza un proiect care oferă sansa obtinerii unui punctaj ridicat.
 • să se gandească foarte bine cate locuri de muncă permanente pot fi create ca urmare a realizării investitiilor. Atentie foarte multi sunt dispusi să promită că vor crea un număr mare de noi locuri de muncă dar putini isi dau seama că dacă nu au cu adevărat nevoie de acele persoane vor cheltui mai mult decat castigă;
 • să obtină toate documentele solicitate;
 • să depună documentele solicitate in termen.

Asa că, dacă analizăm cat de mult este de lucru pentru a realiza un proiect cu sanse de succes ajungem la concluzia că cei care vor să beneficieze de o astfel de finantare nu mai au niciun minut de pierdut !

Succes !

V.T.

Finantari nerambursabile de 10.000 Euro pentru tinerii care pornesc o afacere

Bani tineri SRL D 10000 EuroTinerii care doresc să demareze o mică afacere au si anul acesta sansa de a obtine de la Guvern o finantare nerambursabilă de maxim 10.000 euro. Potrivit ghidului publicat de Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru IMM-uri (AIPPIMM) alocatia financiară nerambursabilă va reprezenta maximum  50%  din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri.
Practic, pentru ca un  tanăr să poată primi suma de 10.000 Euro acesta trebuie să se gandescă la o afacere, inregistrata ca  SRL-D, in care va investi minimum 20.000 Euro, din care 50% ii va primi de la stat si 50% ii va pune el.
Banii vor fi acordati prin “Programul pentru stimularea infiintării si dezvoltării microintreprinderilor de către intreprinzătorii tineri”, pentru care in anul bugetar 2014 s-au alocat 21.000.000 lei.
Deocamdată nu a fost anuntată data oficială a lansării programului, dar pe data de 19 februarie 2014 AIPPIMM a publicat Ghidul Solicitantului pentru acest program. Cei interesati de o astfel de finantare ar trebui să isi definitiveze rapid analiza diferitelor idei de afaceri si să se apuce de elaborarea Planului de Afaceri deoarece pornirea unei afaceri profitabile nu este posibilă fară o planificare prealabilă minutioasă iar asta ia timp.

Cine poate beneficia de acest program
Pot beneficia de acesti bani tinerii care indeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

 • au capacitate juridică deplină de exerciţiu, au vârsta de până la 35 de ani, împliniţi cel mai târziu în ziua înregistrării cererii de înmatriculare a societăţii cu răspundere limitată în Registrul Comerţului;
 • anterior datei înmatriculării societăţii în Registrul Comerţului nu au mai deţinut şi nu deţine calitatea de acţionar sau asociat al unei întreprinderi constituite în Spaţiul Economic European;
 • înfiinţează pentru prima dată o societate comercială cu răspundere limitată în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi ale Ordonanţei de urgenţă nr. 6 din 09.02.2011;
 • declară pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale pentru declaraţii mincinoase, că îndeplineşte condiţiile prevăzute la lit. b, pe care o depune la Registrul Comerţului odată cu cererea de înmatriculare a societăţii;
 • să nu mai fi beneficiat de finanţare în cadrul acestui Program.

Pe langa conditiile mai anterior prezentate care se refera la persoana care va fi proprietara afacerii microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • este societate comercială cu răspundere limitată-debutant (SRL-D), care funcţionează pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale ordonanţei de urgenţă nr. 6 din 09.02.2011;
 • se încadrează în categoria microîntreprinderilor în condiţiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi ale  ordonanţei de urgenţă nr. 6 din 09.02.2011;
 • este înfiinţată de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 (cinci) întreprinzători debutanţi asociaţi. Condiţiile pentru întreprinzătorul debutant trebuie îndeplinite de fiecare dintre asociaţi, aşa cum se prevede în Art. 3.1 al prezentului Ghid;
 • este administrată de asociatul unic, de unul sau mai mulţi administratori dintre asociaţi;
 • are în obiectul de activitate cel mult 5 (cinci) grupe de activitate prevăzute de clasificarea activităţilor din economia naţionala în vigoare (CAEN Rev 2).

În cele 5 (cinci) grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiect de activitate al societăţii următoarele: intermedieri financiare şi asigurări; tranzacţii imobiliare; activităţi de jocuri de noroc şi pariuri; producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control; activităţi de pescuit şi acvacultură; activităţi legate de producţia primară a produselor agricole; activităţi legate de export către state terţe sau state membre, şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de crearea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie ; ajutoarele destinate utilizării produselor naţionale în detrimentul celor importate; ajutoarele destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer; ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă contra cost.

Pe ce se pot cheltui banii (cheltuieli eligibile)
Planul de afaceri trebuie să cuprindă investiţii în active corporale şi/sau necorporale, pe o perioadă determinată, în scopul realizării unor obiective clare, concrete şi reale.
Sunt considerate cheltuieli eligibile, cheltuielile legate de:

1) INVESTIŢIILE ÎN ACTIVE CORPORALE referitoare la:

 • Terenuri pentru realizarea de construcţii/amenajare efectuate în cadrul proiectului, destinate activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea; achiziţionarea de terenuri fără construcţie/amenajare efectuate în cadrul proiectului nu reprezintă cheltuială eligibilă;
 • Construcţii pentru desfasurarea activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea;
 • Achiziţionarea de spaţii destinate realizării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare (Spaţiu de birouri, Spaţiu de producţie, Spaţiu de desfăşurare activităţi comerciale şi prestări servicii, Spaţiu de depozitare);
 • Achiziţionarea de mobilier pentru dotarea spaţiilor amenajate destinate activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea;
 • Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru, aparate şi instalaţii de măsură, control şi reglare, tehnica de calcul, etc;
 • Mijloace de transport marfa în directă legătură cu activităţile codului/codurilor CAEN  pe care accesează, cu excepţia  vehiculelor de transport rutier de mărfuri, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor. Autoturismele sunt eligibile în cadrul Programului, numai pentru următoarele activităţi:transporturi cu taxiuri cod CAEN 4932, Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere usoare cod CAEN 7711 , 8553 Şcoli de conducere.

2) INVESTIŢIILE ÎN ACTIVE NECORPORALE referitoare la:

 • brevete de invenţie, design industrial, mărci de produse şi servicii (francize, etichetare ecologică, etc.);
 • realizare site (maxim 10.000 lei).

Microîntreprinderile SRL-D trebuie să îndeplinească, conform criteriilor de evaluare a planului de afaceri criteriul minim obligatoriu privind ponderea investiţiilor de minim 40% din totalul cheltuielilor eligibile, nerespectarea acestuia conducând la respingerea planului de afaceri.

3) ALTE COSTURI DE OPERARE referitoare la:

 • Costuri de înfiinţare a firmei: autorizaţii.
 • Costuri curente: materii prime, mărfuri; materiale consumabile si materiale auxiliare.
 • Costuri de personal (salarii, costuri asigurări sociale) precum si costuri de training şi formare personal.
 • Servicii externe: contabilitate, consultanţă fiscal, consultanţă juridică, consultanţă în management, consultanţă IT, consultantă PR.
 • Consultanţă pentru întocmirea planului de afaceri, aceasta fiind  singura cheltuială care se poate realiza înainte de încheierea contractului (in limita a 5% din valoarea totală a proiectului).
 • Costurile legate de încălzire, gaz, electricitate, curăţenie, reparaţii, asigurare, apă/canal, gunoi;
 • Costuri cu punerea în funcţiune a echipamentelor.
 • Costuri legate de procesul de vânzare.
 • Costuri administrative: chirii pentru spatii de birouri, productie, de desfăşurare activităţi comerciale şi prestări servicii, depozitare;
 • Alte costuri conexe direct legate de codul CAEN accesat în cadrul Programului: racordarea la utilităţi: apă, gaz, electricitate, canalizare; infrastructura necesară racordarii la utilităţi: drum de acces, reabilitări, amenajări; asigurarea normelor de protecţia muncii, de protecţia mediului;
 • Costuri de promovare a activităţii: on-line, pe suport de hârtie/electronic, alte tipuri de materiale, participare la târguri, etc.

Solicitantul va face dovada deţinerii în proprietate a terenului pe care urmează să se realizeze construcţia/amenajarea sau a deţinerii unui drept de uzufruct, contract de concesiune ori închiriere a terenului respectiv, valabil pe o perioadă de minimum 5 ani de la finalizarea investiţiei.
Activele achiziţionate trebuie să fie noi. Ele trebuie să rămână în proprietatea microîntreprinderii S.R.L.-D. care a beneficiat de ajutor de stat cel puţin 3 ani;
Vor fi decontate cheltuielile eligibile aferente perioadei de implementare a proiectului  de 1 an de zile calendaristice.

Ce trebuie să faci pentru a obtine banii

 • să te decizi ce afacere vrei să faci;
 • să iti faci Planul de Afaceri si să vezi dacă idea ta e viabilă;
 • să te asiguri că vei avea cota de cofinantare (50%);
 • să te inscrii in program.

Înscrierea în program se face on line atât de pe site-ulwww.minind.ro, la sectiunea „ Accesati Programele pentru IMM-uri finantate de la bugetul de stat” sau direct pe linkul http://programenationale2014.aippimm.ro.
După înregistrare se completează on line planul de afaceri.

Succes !

Fonduri europene nerambursabile pentru firmele cu idei inovatoare

Orizont 2020Incepand cu anul 2014 Uniunea Europeană pune la dispozitie fonduri nerambursabile pentru IMM-urile cu idei inovative. Finantările se acordă prin programul “Orizont 2020”, noul program de finanțare al UE pentru cercetare și inovare, ce are un buget de 80 de miliarde € !
Acest program, ce se va derula in intervalul 2014-2020, este cel mai amplu program cadru de cercetare si dezvoltare de pană acum si are mai multe directii de actiune: “Excelentă in cercetarea stiintifică”, “Leadership industrial” si “Provocări sociale”.
Pentru sprijinirea IMM-urilor inovative s-a alocat un buget de 8,6 miliarde €. Firmele din Uniunea Europeana vor putea primi o finantare nerambursabilă cuprinsă intre 50.000  si 2,5 milioane  pentru dezvoltarea si implementarea unei idei inovative.
Orizont 2020 isi propune să sprijine în mod activ IMM-urile prin oferirea de sprijin financiar direct și indirect pentru creșterea capacitătii de inovare. Noul instrument dedicat IMM-urilor va cuprinde atat măsurile specifice ce existau in FP7 (vechiul program dedicat cercetării si inovării) cat si masuri de îmbunătățirea accesului la piețe (prin intermediul programului COSME).
Important de subliniat este faptul că noul program finantează nu numai activitătile de cercetare a unor IMM-uri ci si “cercetarea în beneficiul IMM-urilor”. Astfel prin acest program vor putea fi finantate nu numai IMM-urile care si-au creat propriul departament de cercetare-dezvoltare ci si IMM-urile care pentru punerea in practică a unei idei inovative apelează la serviciile unei institutii/firme specializate in cercetare-dezvoltare.

Cine poate beneficia de aceste fonduri nerambursabile ?
Pot obtine o finantare nerambursabilă IMM-urile (sau grupurile de IMM-uri) extrem de inovatoare, cu ambiții internaționale, hotărate să-si transpună in practică ideile de afaceri inovatoare pentru a trece de la o afacere mică la o pozitie de lider al pietei.
Nu pot fi finantate IMM-urile care au mai primit in trecut o finantare pentru aceeasi idee.

Etapele finantarii unui proiect inovativ:
Programul pentru IMM-uri oferă suport complet pentru transpunerea unei idei in practică, finantandu-se ciclul complet, de la stadiul de idee de afaceri și analiză primară (faza I), la realizarea planului de afaceri, punerea in practică a ideii si testarea sa (faza a II-a), pană la faza de comercializare (faza a III-a).
Cei interesati de obtinerea unei astfel de finantări trebuie să parcurgă următorii pasi:

 • Etapa I (fezabilitatea conceptului):  solicitantii trebuie să exploreze fezabilitatea științifică si tehnică precum și potențialul comercial al noului produs (al ideii). Pentru aceasta etapă firmele pot primi un grant de 50.000 €, și in plus, au posibilitatea de a beneficia gratuit de coaching.
 • Etapa a II-a (dezvoltare produsului / serviciului / procesului și testarea prototipului): in această etapă firmele selectate vor fi finantate pentru a desfăsura activităti de cercetare industrială, dezvoltare experimentală, realizare si testare a prototipului precum si pregatirile pentru realizarea productiei de serie. Pentru aceasta etapa firmele pot beneficia de o finantare nerambursabila cuprinsa intre 500.000 € si 2,5 milioane €.
 • Etapa a III-a (go-to-market): sprijin suplimentar din partea UE pentru obtinerea banilor necesari extinderii afacerii. Pentru a realiza productie de serie si a intra pe piata internatională cu noile produse firmele sunt sprijinite să intre in contact cu investitori sau să obtină credite de la banci cu garantia Băncii Centrale Europene.

 Detalii privind pasii pe care trebuie să ii parcurgeti pentru obtinerea unei astfel de finantări ii puteti găsi la adresa: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/how-get-funding

V.T.

Finantari din fonduri structurale “la orizont”

După ce in prima parte a anului 2013, in etapa negocierilor preliminare purtate de România in vederea incheierii Acordului de parteneriat cu Comisia Europeană pentru fonduri structurale 2014-2020, scrisoarea Bruxellesului către București i-a umilit pe guvernanti si i-a dezamagit pe intreprinzătorii români deoarece in aceasta scrisoare se mentiona că propunerile ”nu întrunesc condițiile minime de calitate și credibilitate”, spre finalul anului lucrurile au luat-o in directia dorită. Propunerea de Acord de Parteneriat 2014 – 2020 transmisă serviciilor Comisiei la începutul lunii octombrie 2013 de Guvernul Romaniei a fost relativ bine primită. În luna decembrie 2013, Comisia a transmis o serie de comentarii pe marginea documentului, iar ulterior reprezentanţii autorităţilor române au discutat cu partenerii comunitari despre acestea. În urma discuţiilor, unele comentarii a fost integrate în actuala versiune de lucru a Acordului de Parteneriat 2014 – 2020, iar în cazul altor observatii s-a ajuns la o poziţie comună a celor două părţi. In urma argumentelor aduse de partea română o parte din comentariile făcute de cei de la Comisia Europeană au fost retrase.

Această veste a adus un pic de optimism in randurile oamenilor de afaceri aflati in cautarea unor surse “ieftine” de dezvoltare a afacerilor. După ce criza a pus “pe butuci” numeroase IMM-uri iar pe altele le-a decapitalizat acordarea unor finantări nerambursabile pentru dezvoltarea afacerilor este extrem de bine venită. Mai mult decat atat, demararea programelor de sprijinire a IMM-urilor este importantă mai ales in conditiile actuale, cand băncile nu prea mai acordă firmelor credite pentru investitii.

Potrivit unor declaratii  mai vechi ale oficialitatilor romane programele de finantare ce vor fi implementate in perioada 2014 – 2020 vor fi mult mai atractive pentru oamenii de afaceri deoarece au fost aduse schimbari in sistemul de implementare a Fondurilor Europene
Structurale si de Investitii, schimbări care vizeaza:
-   simplificarea programelor si a procedurilor de finantare;
-   flexibilitate in organizarea sistemelor de implementare;
-   cresterea accesului la instrumente financiare (credite, garantii, capital de risc);
-   auditarea doar o singură dată, inaintea inchiderii, a proiectelor pentru care totalul cheltuielilor eligibile nu depăseste valoarea de 100.000 Euro.

Uniunea Europeana a alocat pentru Politica de Coeziune in perioada 2014 – 2020 un buget de 336 miliarde € (aprox. 33 %), din care Romania va avea alocata suma de 21,825 miliarde de euro. Din păcate in acest moment nu avem prea multe informatii referitoare la valoarea totală a fondurilor alocate pentru IMM-uri.
Toată lumea speră ca actualii guvernanti nu vor mai face aceeasi gresala ca si acum 7 ani, cand cea mai mare parte a fondurilor s-a alocat pentru investitii ce urmau să fie realizate de autoritati si doar o mică parte pentru IMM-uri. Istoria ultimilor 7 ani a arătat că firmele sunt mult mai dinamice si stiu să consume fondurile alocate, in timp ce autoritatile publice nu vor reusi să consume probabil nici  măcar 50% din fondurile alocate pentru perioada 2007-2013. Tentatia politicienilor de a aloca sume mari pentru investitii publice in detrimenttul IMM-urilor este mare deoarece din lucrările publice au si ei sansa “să isi ia portia de cascaval”.

Să speram că de data acesta se vor gandi mai mult la mediul de afaceri si mai putin la interesul personal !?

T.P.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 40 other followers

%d bloggers like this: