Category Archives: Finantari nerambursabile

Informatii despre fonduri nerambursabile europene si fonduri guvernamentale. Prorgrame pentru finantarea afacerilor, finantarea investitiilor si a lucrarilor de infrastructura precum si programe de finantare a resurselor umane

Ministerul Fondurilor Europene intentioneaza lansarea cererilor de propuneri de proiecte pentru tinerii NEETs începând cu a doua parte a lunii mai 2015

Programe NEETsPe data de 8 aprilie 2015, cu sprijinul Comisiei Europeane si a Directoratului General de Ocupare, Afaceri Sociale si Incluziune a avut loc lansarea campaniei de informare privind Planul de Implementare a Garantiei pentru Tineret.
Garantia pentru tineret este o initiativă care urmăreste să combată somajul în rândul tinerilor, asigurându-se că orice persoană cu vârsta sub 25 de ani – indiferent dacă s-a înregistrat sau nu ca somer – primeste o ofertă de angajare, în termen de 4 luni de la terminarea studiilor sau de la pierderea locului de muncă. Oferta constă într-un contract de muncă, ucenicie, stagiu ori un curs de formare continuă adaptat nevoilor si situatiei fiecaruia.

Tinerii care nu a finalizat învătământul obligatoriu vor fi sprijiniti pentru urma programe de ucenicie sau vor putea opta pentru programele educationale de tip „a doua sansă”.
Tinerii care sunt absolventi de liceu vor fi sprijiniti să urmeze programe de formare profesională in vedere cresterii sanselor de angajare si vor beneficia de asistenta pentru identificarea unor locuri de muncă si angajare, iar cei care au finalizat studii universitare li se va oferi posibilitatea participarii la un stagiu în vederea dobândirii de experientă la locul de muncă, sprijin în găsirea unui loc de muncă/ plasare pe piata muncii.

Derularea cu succes a acestui program este importantă deoarece situatia tinerilor pe piata muncii din România s-a deteriorat semnificativ în ultimii ani, în 2012 înregistrându-se rate de ocupare si rate de activitate printre cele mai scăzute din UE (23,9 % si 30,9 %). În 2013, rata de ocupare a fortei de muncă în rândul tinerilor din România (15-24 ani) a fost cu 8,9% mai mica decât media UE (23,5%, fată de 32,4% în UE-27).

Planul de Implementare a Garantiei pentru Tineret beneficiaza de un buget de 343 milioane de euro din fonduri europene. Alocarea financiară specială din Initiativa „Locuri de muncă pentru tineri” trebuie angajata prin proiecte eligibile pâna la sfârsitul anului 2015.
Ministerul Fondurilor Europene intentioneaza lansarea cererilor de propuneri de proiecte pentru tinerii NEETs (care nu au un loc de muncă si nu urmeaza o formă de învatamânt sau de formare profesională) începând cu a doua parte a lunii mai 2015.

Deschiderea liniilor de finantare este posibilă numai dupa aprobarea metodologiei si a criteriilor folosite pentru selectia operatiunilor de catre Comitetul de Monitorizare al Programului Operational Capital Uman 2014-2020 (conform art. 47 al Regulamentului UE nr. 1303/2014), previzionată pentru prima parte a lunii mai 2015.

Programul Operational Competitivitate: Ghid consultativ privind finantarile nerambursabile pentru micile intreprinderi inovatoare si companiile cu activitate de cercetare-dezvoltare

Finantare Cercetare POCMinisterul Fondurilor Europene (MFE) a publicat pe data de 6 Martie 2015 versiunea consultativă a Ghidului Unic pentru viitoarele apeluri în cadrul Axei Prioritare 1 “Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) în sprijinul competitivitatii economice si dezvoltării afacerilor” a Programului Operational Competitivitate 2014 – 2020.
Axa prioritară 1 – CDI are o alocare financiară de 798 milioane euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR).

Ce se poate finanta prin Axa prioritară 1 – CDI ?

.

1. Tip proiect: Investitii pentru departamentele de CD ale Întreprinderilor.
Acest tip de proiect se adresează întreprinderilor cu activitate în domeniul CD, fiind finantate investitii initiale pentru departamentele de cercetare-dezvoltare ale acestora.
Se vor finanta proiecte ce se concentrează pe următoarele domenii tematice prioritare:

 • Specializare inteligentă
 • – Bioeconomia
  – Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si securitate
  – Energie, mediu si schimbări climatice
  – Eco-nano-tehnologii si materiale avansate
 • Sănătate, domeniu prioritar de interes national.

Valoarea finantării publice nerambursabile, pentru un proiect, va fi cuprinsă între 4.500.000 lei si 90.000.000 lei.

Sprijinul financiar primit va putea fi folosit pentru “investitii initiale” de tipul:

 • achizitionarea de teren;
 • constructie / modernizare / extindere / consolidare / modificare /schimbare destinatie clădiri destinate unor institute / centre / laboratoare CD;
 • achizitionarea de active corporale pentru CD: clădiri si/sau suprafete în cadrul clădirilor, instalatii, utilaje, echipamente pentru cercetare etc;
 • achizitionarea de active necorporale pentru CD

 

2. Tip proiect: Clustere de inovare
Acest tip de proiect se adresează clusterelor de inovare, fiind finantate investitii pentru cercetare-dezvoltare, activităti de inovare si activitati de exploatare în clusterele inovative.
Se vor finanta proiecte din:

 • următoarele domenii tematice prioritare de specializare inteligentă:
 • – Bioeconomia
  – Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si securitate
  – Energie, mediu si schimbari climatice
  – Eco-nano-tehnologii si materiale avansate
 • Sănătate, domeniu prioritar de interes national.

Valoarea finantării publice nerambursabile, pentru un proiect, este cuprinsă între 4.500.000 lei si 30.000.000 lei (max. 20.000.000 lei dacă proiectul contine activităti de inovare pentru cluster).

Finantarea primită va putea fi utilizată pentru:

 • Investitii pentru dezvoltarea de noi facilităti CD comune în clusterele de inovare si/sau modernizarea facilitătilor CD comune existente;
 • Activităti de inovare în clustere (obtinerea, validarea si protejarea brevetelor si altor active necorporale care apartin clusterului, detasarea de personal cu înaltă calificare în organizatia clusterului, achizitia de servicii de consultanta în domeniul inovării si achizitia de servicii de sprijinire a inovării);
 • Activităti de exploatare pentru sprijinirea functionării clusterelor.

 

3. Tip proiect: Întreprinderi inovatoare de tip start-up si spin-off
Acest tip de proiect se adresează întreprinderilor inovatoare cu o vechime de maximum 3 ani de tip start-up si spin-off ca potentiali beneficiari în cadrul actiunii 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD si universităti, în scopul inovării de procese si de produse în sectoarele economice care prezintă potential de crestere.
Domeniul de aplicare: domeniile si subdomeniile de specializare inteligentă si sănătate

Asistenta financiară nerambursabilă pe proiect: max. 840.000,00 lei si nu poate depăsi echivalentul în lei a 200.000,00 Euro.
Valoarea grantului va reprezenta maxim 90% din valoarea totală a costurilor eligibile ale proiectului.

Solicitanti eligibili:
1. Start-up-uri: întreprindere, infiintată in baza legii 31/1990, care înregistrează o vechime de maximum 3 ani în anul depunerii proiectului;
2. Spin-off-uri: întreprinderi care urmează să se înfiinteze pe baza unui rezultat obtinut în organizatii de cercetare de drept public (institutie de CD sau de învatamânt superior).

 

4. Tip proiect: Întreprinderi nou-înfiintate inovatoare
Acest tip de proiect se adresează întreprinderilor inovatoare mici, cu o vechime de maximum 5 ani, ca potentiali beneficiari în cadrul Actiunii 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD si universităti, în scopul inovarii de procese si de produse în sectoarele economice care prezinta potential de crestere.
Domeniul de aplicare: domeniile de specializare inteligenta si sănătate definite prin Strategia Nationala de CDI aprobata prin HG nr. 929/2014.

Asistenta financiară nerambursabilă pe proiect: max. 4.500.000 lei (echivalentul în lei a 1 milion euro) pentru regiunea Bucuresti-Ilfov si max. 6.750.000 lei (echivalentul în lei a 1,5 milioane euro) pentru celelalte regiuni ale României.

Solicitantul trebuie să respecte toate conditiile pentru întreprindere nou-înfiintata inovatoare, respectiv:

 • să fie întreprindere mica (conform prevederilor Legii nr. 346/2004);
 • să fie înfiintată cu maximum 5 ani înainte de anul depunerii propunerii de proiect;
 • să nu fi fost cotată în lista oficiala a unei burse de valori si sa nu fi distribuit profit;
 • să nu se fi format printr-o fuziune
 • costurile aferente activitatii de cercetare si dezvoltare să reprezinte cel putin 10 % din costurile sale totale de functionare înregistrate cel putin în cursul unuia dintre cei 3 ani care preced acordarea ajutorului.
 • să fie o întreprindere pentru care cercetarea-dezvoltarea nu constituie obiectul principal de activitate (poate să nu aibă deloc activitate de cercetare-dezvoltare)

Prin proiectele propuse de întreprinderile nou înfiintate inovatoare sunt finantate activitătile de cercetare industrială si/sau de dezvoltare experimentală, activităti de inovare, activităti de inovare de proces si organizatională precum si activitătile care sustin introducerea în productie, producerea si introducerea pe piata a unui produs (bun sau serviciu), proces, tehnologie, noi sau substantial îmbunătătite.

.

5. Tip proiect: Atragerea de personal cu competente avansate din străinătate
Acest tip de proiect se adresează organizatiilor de cercetare si întreprinderilor cu obiect de activitate cercetare-dezvoltare.
In cazul acestei actiuni există un singur tip de proiect, care urmareste crearea de nuclee de competentă stiintifică si/sau tehnologică de înalt nivel, la standarde europene, în cadrul unei institutii CD, al unei universităti sau al unei întreprinderi gazdă cu activitate CD, prin atragerea de specialisti din străinătate, de orice nationalitate, cu competenta recunoscută.

Valoarea asistentei financiare nerambursabile este de maximum 9.000.000 lei.

Comisia Europeana a aprobat Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020

POCU StartComisia Europeană a aprobat pe data de 25 februarie 2015 Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020.
Potrivit declaratiilor ministrului Fondurilor Europene primele apeluri de proiecte pentru contractarea de finantări în cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020 se vor lansa luna in luna martie a.c.
Primul apel va viza acordarea finantărilor destinate sprijinirii tinerilor (ghid consultativ publicat la finalul lunii decembrie 2014). În perioada imediat următoare se vor lansa spre consultare publica si celelalte propuneri de ghiduri.

Programul Operational Capital Uman, cu o alocare totală de aproximativ 5 miliarde de euro (din care 4,3 miliarde de euro contributie UE) stabilste prioritatile de interventie ale României în domeniul ocupării fortei de muncă, al incluziunii sociale si educatiei. Obiectivul major urmărit îl reprezintă dezvoltarea resurselor umane prin cresterea accesului la un sistem de educatie si formare profesională de calitate, stimularea ocupării, cu precădere pentru tineri, reducerea sărăciei si a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale si de sănătate.

La nivelul Axei Prioritare 1 „Initiativa locuri de muncă pentru tineri” (cu o alocare financiară UE de aproximativ 212 milioane de euro) si al Axei Prioritare 2 „Îmbunătătirea situatiei tinerilor din categoria NEETs” (cu o alocare financiară UE de aproximativ 362 milioane de euro), sunt prevazute pachete integrate de măsuri care vizeaza integrarea pe piata muncii a tinerilor NEETs (care nu au un loc de muncă si nu urmează o formă de învatamânt sau de formare profesionala) cu vârste între 16-24 ani, înregistrati la ANOFM. Pachetele integrate de măsuri urmează să fie stabilite în functie de profilul (nivel de pregătire, experientă profesională etc.) fiecărui tânar si vor include: consiliere, orientare profesională, instruire, prime de mobilitate, acordarea de stimulente angajatorilor în vederea creării de locuri de muncă dedicate tinerilor NEETs, scheme de ucenicie etc.

Axa Prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toti” (cu o alocare financiară UE de aproximativ 1,1 miliarde de euro) cuprinde măsuri care au ca scop, pe de-o parte, integrarea pe piata muncii a unor categorii defavorizate (someri si inactivi, lucrători vârstnici, persoane cu dizabilităti, persoane care apartin minoritătii roma etc.), prin măsuri active de ocupare, iar pe de altă parte, măsuri care vizează adaptarea managementului resurselor umane la dinamica pietei muncii, instruirea persoanelor angajate în domeniile cu potential competitiv etc.

Axa prioritară 4 „Incluziunea socială si combaterea saraciei” (cu o alocare financiară UE de aproximativ 940 milioane de euro) vizează măsuri integrate în vederea sprijinirii comunitătilor dezavantajate, în special cele cu populatie apartinând minoritatii roma, pentru a diminua riscul de excluziune socială. Având în vedere caracterul multidimensional al sărăciei, măsurile integrate vor viza mai multe domenii de interventii, precum: educatie, acces la servicii de sociale si sănătate, ocupare etc. De asemenea, vor fi sprijinite si anumite grupuri vulnerabile (persoane fără adapost, persoane victime ale violentei domestice, persoane victime ale traficului de fiinte umane, persoane care suferă de forme de dependentă, persoane private de libertate sau aflate în perioada de probatiune, fostii detinuti, persoane vârstnice si persoane cu dizabilităti aflate în situatii de dependentă sau în risc de excluziune socială) prin măsuri personalizate care se doresc a răspunde corespunzator nevoilor acestora, în vederea depăsirii stării de vulnerabilitate. Complementar, în cadrul acestei axe sunt incluse si măsuri care vizează cresterea accesului persoanelor apartinând grupurilor vulnerabile la servicii sociale si de sănătate de calitate.

Axa Prioritară 5 „Dezvoltare locala plasată sub responsabilitatea comunitatii” (cu o alocare financiară UE de aproximativ 201 milioane de euro) vizează reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie si excluziune socială din comunitătile marginalizate, prin masuri integrate din domenii precum educatie, ocupare, sănătate etc. care sunt complementare cu actiuni ce vizeaza dezvoltarea infrastructurii.

Axa Prioritară 6 „Educatie si competente” (cu o alocare financiară UE de aproximativ 1,2 miliarde de euro) oferă sprijin pentru reintegrarea tinerilor NEETs în cadrul sistemului de învatamânt, reducerea părăsirii timpurii a scolii, îmbunătătirea accesului la educatia tertiară pentru grupurile dezavantajate, facilitarea tranzitiei de la sistemul de educatie la piata muncii, atât prin corelarea ofertei educationale cu dinamica pietei muncii, cât si prin încurajarea învătării la un potential loc de muncă, precum si măsuri care promoveaza învătarea pe tot parcursul vietii etc.

Axa Prioritară 7 „Asistenta Tehnică” (cu o alocare financiară UE de aproximativ 265 milioane de euro) sprijină implementarea întregului program prin sustinerea atât a institutiilor implicate în implementarea interventiilor, cât si a potentialilor beneficiari. Totodată, prin intermediul acestei axe va fi asigurată informarea la nivelul întregului program.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Tinerii antreprenorii au sansa de a obtine 25.000 de euro nerambursabili pentru a-si finanta ideile de afaceri

Fonduri nerambursabile

Fonduri nerambursabile

AMPOSDRU a publicat la inceputul lunii februarie 2015 lista cererilor de finantare aprobate pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 176 „România Start-Up”, finantate prin Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de interventie 3.1. Acest program de finantare este combinat cu o schemă de minimis potrivit căreia tinerii antreprenori pot obtine până la 25.000 Euro pentru demararea unei afaceri.

Schema de minimis se aplică pentru întreprinderi create de persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani și peste 25 de ani, care doresc să iniţieze o activitate independentă, pe baza unui plan de afaceri în unul din domeniile:

– Turism şi ecoturism;
– Textile şi pielărie;
– Lemn şi mobilă;
– Industrii creative;
– Industria auto şi componente;
– Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor;
– Sănătate şi produse farmaceutice;
– Energie şi management de mediu;
– Bioeconomie (agricultură1, silvicultură), biofarmaceutică şi biotehnologii;
– Procesarea alimentelor şi a băuturilor.

Organizatiile care au castigat proiecte finantate prin programul „România Start-Up” au obligatia de a selecta cel putin 40 de idei de afaceri pe care să le propună pentru a primi o finantare de maxim 25.000 de euro prin schema de minimis.

Pot beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta schemă, întreprinderile care îndeplinesc
următoarele condiţii:
(1) sunt legal constituite în România și își desfășoară activitatea în România;
(2) nu sunt în stare de insolvenţă, nu au afacerile administrate de un judecător sindic, nu au nici o restricţie asupra activităţii comerciale, nu sunt subiectul unor aranjamente între creditori, sau nu se află într-o altă situaţie similară cu cele menţionate anterior, reglementate prin lege;
(3) nu înregistrează datorii publice şi şi-au plătit la timp taxele, obligaţiile şi alte contribuţii la bugetul de stat, bugetele speciale şi bugetele locale prevăzute de legislaţia în vigoare;
(4) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări de tip res judicata în ultimii 3 ani, de către nicio instanţă de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale;
(5) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
(6) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false;
(7) este direct responsabilă de pregătirea şi implementarea proiectului şi nu acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat;
(8) nu a fost subiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;
(9) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depășește echivalentul în lei a 200.000 Euro (100.000 Euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este finanțat din surse naționale sau comunitare.

Pentru a putea primi finanţare prin subvenţia care face obiectul schemei de ajutor de minimis, planurile de afaceri trebuie să fie anterior selectate pe baza unor criterii transparente stabilite de beneficiarul unic al finanțării nerambursabile de către o comisie alcătuită din reprezentanți ai mediului de afaceri și reprezentanţi ai beneficiarului unic al finanțării nerambursabile.

Pentru informatii detaliate referitoare la modul in care tinerii pot investi cei 25.000 Euro precum si organizatiile care vor acorda finantarile nerambursabile click aici

MFE a publicat spre consultare 3 noi cereri de propuneri de proiecte

MFE POSDRUMinisterul Fondurilor Europene a publicat pe data de 21.01.2015 noi ghiduri de finantare pentru proiecte pe care intentioneaza sa le finanteze prin POSDRU
– Schita Ghidului Solicitantului: Conditii Specifice DMI 2.2 „Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii” (cp Nr. 188)
– Schita Ghidului Solicitantului: Conditii Specifice DMI 2.3 „Acces si participare la FPC” (cp Nr. 187)
– Schita Ghidului Solicitantului: Conditii Specifice DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale” (cp Nr. 189)

Primele 2 măsuri de încadrează in Axa Prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii:, axa care îsi propune facilitarea accesului la educaţie, creşterea ocupabilităţii şi a nivelului de educaţie şi formare profesională al resurselor umane printr-o abordare de tip „pe tot parcursul vieţii”, în contextul societăţii bazate pe cunoaştere.
Cea de a 3 măsură se incadrează in Axa Prioritară 3, ce are ca scop promovarea culturii antreprenoriale, flexicurităţii şi adaptabilităţii prin sprijinirea forţei de muncă şi a întreprinderilor competente, pregătite şi adaptabile.

Potrivind celor 3 schite publicate spre consultare durata de implementare a unui proiect va fi de maxim 7 luni.

DMI 2.2 „Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii” (cp Nr. 188)
Se vor finanţa activităţi cu caracter preventiv și corectiv pentru fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, acordându-se o atenție deosebită copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate.
Vor fi promovate proiecte care îndeplinesc condiţia ca activităţile proiectului urmează să fie implementate la nivel multi-regional.
Valoarea totală eligibilă minimă a proiectelor: 500.000 euro.
Operaţiunile orientative:
1. Dezvoltarea de programe integrate pentru creşterea accesului şi participării în învăţământul primar şi secundar pentru persoanele a parţinând grupurilor vulnerabile, inclusiv sprijin financiar pentru familiile acestora;
2. Implementarea programelor de tip “şcoală după şcoală”, educaţie remedială şi învăţare asistată;
3. Reintegrarea în educaţie a celor care au părăsit timpuriu şcoala (inclusiv programe de educaţie de tip “a doua şansă”);

DMI 2.3 „Acces si participare la FPC” (cp Nr. 187)
Măsura isi propune să asigure „creșterea calității și a accesului la învățământul profesional și tehnic, la ucenicii, la învățământul terțiar și la învățarea pe tot parcursul vieții și să le adapteze la necesitățile pieței forței de muncă; să asigure un acces mai bun la serviciile de educație și de îngrijire a copiilor preșcolari.”
Valoarea totală eligibilă minimă a proiectelor: 500.000 euro.
Operaţiunile orientative:
1. Furnizare cursuri de calificare și recalificare a angajaților;
2. Acordare de sprijin și stimulente angajaților în vederea participării la FPC;
3. Sprijinirea angajaților pentru validarea cunoștințelor dobândite anterior;
4. Acordare de facilităţi pentru persoanele „greu de motivat” (adulţii necalificaţi sau cu un nivel scăzut de calificare).

DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale” (cp Nr. 189)
Vor fi promovate proiecte care îndeplinesc condiţia ca activităţile proiectului să fie implementate la nivel multi-regional, în cel puţin două regiuni de dezvoltare, și transnațional (minim un stat membru UE, altul decât România).
Operaţiunile orientative:
1. Creşterea conştientizării şi promovarea atitudinii pozitive faţă de cultura antreprenorială;
2. Implementarea de programe şi servicii inovatoare pentru încurajarea antreprenoriatului şi dezvoltarea culturii antreprenoriale;
3. Încurajarea antreprenoriatului prin servicii de sprijin pentru iniţierea unei afaceri.

Cererea de propuneri de proiecte include o schemă de ajutor de minimis.
Schema de minimis se va aplica pentru întreprinderi create de persoane cu vârsta mai mare de 18 ani, care doresc să iniţieze o activitate independentă, pe baza unui plan de afaceri în unul din domeniile:
– Turism şi ecoturism;
– Textile şi pielărie;
– Lemn şi mobilă;
– Industrii creative;
– Industria auto şi componente;
– Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor;
– Sănătate şi produse farmaceutice;
– Energie şi management de mediu;
– Bioeconomie (agricultură, silvicultură), biofarmaceutică şi biotehnologii;
– Procesarea alimentelor şi a băuturilor;
– Construcții;
– Servicii (hoteliere, îngrijire la domiciliu, babysitting, servicii de curățenie etc.).

Pentru a putea primi finanţare prin subvenţia care face obiectul schemei de ajutor de minimis planurile de afaceri trebuie să fie anterior selectate pe baza unor criterii transparente stabilite de beneficiarul finanțării nerambursabile.

Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020 și Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 au fost aprobate de Comisia Europeană

Ministru fonduri UEIn luna decembrie Comisia Europeană a aprobat încă două programe operaționale prin care România va atrage fondurile europene structurale și de investiții alocate pentru perioada de programare 2014 – 2020. Cele două programe aprobate sunt Programul Operațional Competitivitate și Programul Operațional Asistență Tehnică. Primul program operațional al României aprobat de Comisie a fost Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, în data de 28 noiembrie 2014.

Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020, care are o alocare financiară de 1,329 miliarde de euro, va finanța proiecte care vor susține creșterea competitivității economiei României, în special prin sprijinirea cercetării, dezvoltării și inovării, respectiv prin acordarea de finanțări destinate susținerii infrastructurii pentru tehnologia informației și comunicații.
Astfel, vor fi finanțate:
● creșterea capacității de cercetare, dezvoltare și inovare în domeniile de specializare inteligentă și în sănătate;
● creşterea participării româneşti în cercetarea la nivelul UE;
● creșterea investiţiilor private în cercetare, dezvoltare și inovare;
● creșterea transferului de cunoștințe, tehnologie și personal cu competențe de cercetare, dezvoltare și inovare între mediul public de cercetare și cel privat;
● extinderea și dezvoltarea infrastructurii de comunicații în bandă largă de mare viteză;
● creșterea contribuției sectorului tehnologiei informației și comunicațiilor pentru competitivitatea economică;
● creșterea utilizării sistemelor de e-guvernare;
● creșterea gradului de utilizare a Internetului.
Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020, care are o alocare financiară de 212,76 milioane de euro, va asigura asistență orizontală pentru a răspunde nevoilor tuturor structurilor cu atribuţii de coordonare, gestionare şi control pentru fondurile europene structural și de investiții din România, precum şi actorilor implicaţi în implementarea proiectelor finanțate din aceste fonduri.

NOTĂ:
Pentru acordarea de finanțări din fondurile alocate României în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020 au fost supuse consultării publice cinci ghiduri aferente Axei Prioritare 1 – „Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor a programului”. Acestea sunt:
● Ghidul solicitantului – Clustere de inovare (Acțiunea 1.1.1 – Mari infrastructuri de CD), aflat în consultare publică în perioada 30 octombrie – 20 noiembrie 2014;
● Ghidul solicitantului – Întreprinderi nou înființate inovatoare (Acțiunea 1.2.1 – Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI), aflat în consultare publică în perioada 30 octombrie – 15 noiembrie 2014;
● Ghidul solicitantului – Investiţii pentru departamentele CD ale întreprinderilor (Acţiunea 1.1.1 – Mari infrastructuri de CD), aflat în consultare publică în perioada 24 octombrie – 14 noiembrie 2014;
● Ghidul solicitantului – Proiecte CDI pentru spin-off-uri şi start-upuri inovatoare (Acţiunea 1.2.1 – Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI), aflat în consultare publică în perioada 24 octombrie – 14 noiembrie 2014;
● Ghidul solicitantului – Pentru atragerea de personal cu competenţe avansate din străinătate (Acţiunea 1.1.4 – Atragerea de personal cu competenţe avansate din străinătate), aflat în consultare publică în perioada 24 octombrie – 24 noiembrie 2014.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Consiliul European a respins extinderea cu un an a cheltuirii fondurilor UE restante din perioada 2007-2013

Finantare_1Conform informatiilor publicate de EUobserver, Consiliul European a respins propunerea Slovaciei, sprijinită si de Romania, de extindere cu un an a cheltuirii banilor europeni din perioada 2007-2013.

Liderii europeni au respins propunerea Slovaciei de extindere cu un an a perioadei de cheltuire a banilor pe perioada 2007-2013. Propunerea Slovaciei a fost sustinută si de Romania, Bulgaria si Cehia.
Asa că, ultimul an in care Romania si celelate 3 tări mai pot cheltui sumele alocate perioadei 2007-2013, este 2015.
Pentru Romania acestă decizie este destul de gravă, căci in pofida unei cresteri a ratei de absorbtie in ultimii ani, ne aflăm in continuare la coada clasamentului, cu un nivel al absorbtiei de 45,49% (la data de 12 decembrie, potrivit datelor publice pe site-ul MFE).
Suma totală a fondurilor structurale si de coeziune alocate Romaniei pentru perioada 2007 – 2013 a fost de 19,6 miliarde euro din care 12,66 miliarde euro au fost Fonduri Structurale, 6,55 miliarde euro alocate prin Fondul de Coeziune si 0,45 miliarde euro alocate obiectivului Cooperare teritorială europeană.
La inceputul anului, Comisia Europeana a avertizat Guvernul Romaniei că tara noastră va fi nevoită să incheie proiectele europene din bani de la bugetul de stat si de la beneficiari, dacă acestea nu vor fi finalizate pană la sfarsitul anului 2015. Bruxelles-ul a mai atras atentia că Romania va trebui să se grăbească si cu depunerea de noi proiecte, pentru a acoperi alocarile oferite de Uniunea Europeană.
Din păcate Guvernul Romaniei s-a ocupat in 2014 mai mult de acordarea unor “pomeni electorale” si mai putin de asigurarea finantării necesare derulării programelor ce ar fi putut atrage fonduri europene. Membrii guvernului nu au inteles că proiectele europene aduc bani la buget si nu sunt o “gaură” in buget.
In concluzie toate sesiunile de licitatii anuntate pentru finalul anului 2014 si amanate pentru luna ianuarie 2015 sunt lipsite de sens, căci semnarea contractelor si implementarea proiectelor in timp util este imposibilă !

Asa că va trebui să asteptam finantările aferente perioadei 2014 – 2020.

Ghidul finantarilor europene pentru sectorul turismului 2014 – 2020

Ghid finantare turismComisia Europeană a lansat “Ghidul finantărilor europene pentru sectorul turismului“, cu ajutorul căruia cei interesati in dezvoltarea turismului, promovarea unor obiective turistice sau in dezvoltarea unor afaceri in sectorul turismului pot afla detalii despre programele de finantare ce vor putea fi accesate in perioada 2014 – 2020.

UE oferă finanțari directe prin subvenții (granturi) pentru investitii sau pentru desfăsurarea unor activităti, precum si finanțări indirecte, prin intermediul unor intermediari financiari.
Granturile sunt anunțate prin apeluri specifice pentru propuneri de proiecte. Acestea au ca scop atingerea obiectivelor de politică economică si socială ale UE. Granturile se acordă doar pentru proiecte ce urmează a se realiza, ele neputand fii acordate pentru acțiuni deja încheiate. Important de stiut este si faptul că aceste granturi nu se acordă pentru ca cineva să obtină profit in urma implementarii unui proiect, ci doar pentru ca organizatia respectivă să poată desfăsura o activitate utilă, pe care nu ar fi putut-o desfăsura făra acest sprijin financiar.
Finanțările indirecte (deseori intalnite sub forma unor programe care asigură „accesul la finanțare”) sunt de obicei împrumuturi și garanții pentru obtinerea de împrumuturi, ce se obtin cu sprijinul unor intermediari financiari. Ei ajută în special IMM-urile pentru a obtine banii necesari demarării si dezvoltării unor activităti turistice.

Ghidul oferă informatii atat despre finantările disponibile prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune, Fondul Social European, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, Fondul pentru Afaceri Maritime si Pescuit cat si despre finantările ce vor fi acordate prin programele sectoriale precum: Life (mediu), Horizon 2020 (cercetare si inovare), COSME (IMM-uri si antreprenoriat), Europa Creativă (cultura si media), Erasmus+ (educatie, tineret, formare profesionala) si EASI (programul pentru ocupare si inovare in domeniul social).

Pentru fiecare tip de fond existent ghidul oferă informatii referitoare la tipurile de acțiuni legate de turism eligibile pentru finanțare si despre organizatiile eligibile pentru a solicita fonduri.
De exemplu, in cazul Fondului European de Dezvoltare Regională, ni se recomandă ca fiind eligibile următoarele tipuri de proiecte:
• proiecte de cercetare legată de turism, dezvoltare și inovare tehnologică, inclusiv servicii de inovare și clustere (incubatoare de servicii turistice, proiecte demonstrative, etc.);
• dezvoltarea de produse TIC legate de turism (aplicații, baze de date, etc.);
• dezvoltarea serviciilor de turism inovatoare, în special în regiunile mai puțin dezvoltate și a suburbiilor cu structuri industriale subdezvoltate și cu puternică dependentă de turism (noi modele de afaceri, exploatarea de idei noi, etc.);
• dezvoltarea de produse și servicii pe piețe de nișă (turismul de sănătate, turismul pentru persoanele în vârstă, turismul cultural și ecoturism, turismul gastronomic, turismul sportiv, etc.);
• sustinerea clusterelor între diferite industrii conexe turismului, si a activitătilor care conduc la diversificarea produselor turistice regionale și la extinderea sezonului turistic;
• măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și utilizarea energiei din surse regenerabile de catre IMM-urilor din sectorul turismului;
• protectia, reabilitarea si promovarea obiectivelor turistice naturale și culturale, precum și a serviciilor conexe;
• dezvoltarea infrastructurii pentru turismul cultural și durabil la scară mică;
• măsuri în favoarea antreprenoriatului, auto-ocuparii forței de muncă și crearii de întreprinderi, precum și internaționalizarea IMM-urilor și a grupurilor de turism;
• formare profesională si îmbunătățirea competențelor lucrătorilor din turism.

Cei interesati sa afle mai multe despre aceste finantări pot consulta direct ghidul finantărilor europene pentru sectorul turismului, ce poate fi găsit la adresa:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm

Succes !

Noi finantari disponibile pentru intreprinderile romanesti prin POSCCE

finantare IMMIn luna Octombrie 2014 s-a ivit o nouă oportunitate de finantare pentru IMM-urile interesate să-si dezvolte afacerile. S-a lansat Operaţiunea „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile” pentru întreprinderi, operatiune finantată prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) 2007-2013” – co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională – Axa Prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient” Domeniul major de intervenţie D1.1 „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţăa întreprinderilor, în special a IMM”

Prin această finantare se doreste sprijinirea întreprinderilor din România în demersurile pe care acestea le intreprind pentru creşterea competitivităţii şi îmbunătăţirea potenţialului de export.
Potrivit Ghidului Solicitantului prin această operatiune se finantează proiecte care:
– Sprijină întreprinderile în creşterea cifrei de afaceri şi, implicit a exporturilor;
– Conduc la realizarea de investiţii moderne şi, implicit, la creşterea productivităţii întreprinderilor;
– Sprijină întreprinderile în introducerea de produse şi tehnologii noi si pentru extinderea productiei existente;
– Sprijină întreprinderile române şti să devină mai competitive pe piaţa internaţională;
– Duc la creşterea gradului de inovare cu aplicabilitate în industrie

Alocarea financiară totală aferentă cererii de propuneri de proiecte este de 267 milioane lei (contravaloarea in lei a 60 Meuro). Bugetul apelului de propunere de proiecte va fi alocat defalcat, dupa cum urmeaza: 2/3 pentru IMM şi 1/3 pentru întreprinderi mari.

Pot depune proiecte firmele care indeplinesc cumulative următoarele condiţii:
a) sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale (cu modificările şi completările ulterioare), şi îşi desfăşoare activitatea în România;
b) nu intră in categoria „firmă în dificultate” (OM nr. 1056/16.10.2014);
c) deţine resursele financiare si operationale necesare pentru implementarea proiectului;
d) nu au obligaţii de plată restante la bugetele publice;
e) nu se află în stare de faliment / insolvenţă sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară; reprezentantul legal sa nu fi suferit o condamnare definitivă ca urmare a încălcării conduitei profesionale;
f) nu sunt subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ilegal
g) codul CAEN pentru care se solicita finantarea trebuie să fie înregistrat ca obiect de activitate (conform CAEN rev. 2) si tebuie sa fie unul din codurile eligibile;
h) întreprinderile înregistrează profit (conform bilanţ sau bilanţ consolidat) în ultimul exerciţiu financiar înainte de data depunerii Cererii de finanţare.

Se pot finanta firmele care desfăasoară activităţi in urmatoarele domenii:
B – Industria extractivă (cu excepţia codurilor 051 – Extracţia cărbunelui superior, 052 – Extracţia cărbunelui inferior, 061 – Extracţia petrolului brut, 062 – Extracţia gazelor naturale, 0721 – Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu, 0892 – Extracţia turbei, 091 – Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale, 099 – Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor);
C – Industria prelucrătoare (cu excepţia codurilor 101 – Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne, 102 – Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor, 103 – Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor, 104 – Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale, 105 – Fabricarea produselor lactate, 106 – Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor din amidon, 107 – Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase, 108 – Fabricarea altor produse alimentare, 109 – Fabricarea preparatelor pentru hrană animalelor, 110 – Fabricarea băuturilor, 120 – Fabricarea produselor din tutun, 191 – Fabricarea produselor de cocserie, 192 Fabricarea produselor obţinute prin prelucrarea ţiţeiului, 2051 – Fabricarea explozivilor, 206 – Fabricare fibrelor sintetice şi artificiale, 241 – Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje, 242 – Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea din oţel, 243 – Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oţelului, 2451 – Turnarea fontei, 2452 – Turnarea oţelului, 254 – Fabricarea armamentului şi muniţiei, 2591 – Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel, 301 – Construcţia de nave şi bărci, 304 – Fabricarea vehiculelor militare de luptă, 331 – Repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi echipamentelor, 332 – Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale);
E – Distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (cu excepţia codurilor 360 – Captarea, tratarea şi distribuţia apei, 370 – Colectarea şi epurarea apelor uzate, 381 – Colectarea deşeurilor, 382 – Tratarea şi eliminarea deşeurilor, 390 – Activităţi şi servicii de decontaminare);

Se finanţează următoarele tipuri de proiecte:
– extinderea unei linii de productie existente pentru creşterea capacităţii de producţie prin achizitie de utilaje si echipamente si imobilizãri necorporale,
– diversificarea producţiei, prin realizarea de noi produse prin achizitie de utilaje si echipamente si imobilizãri necorporale
– modernizarea instalaţiilor în scopul creşterii eficienţei şi randamentului prin dotări cu echipamente şi instalaţii înalt tehnologizate, automatizarea procesului de fabricaţie,
– introducerea de noi tehnologii de producţie prin achizitie de utilaje si echipamente si imobilizãri necorporale
– demararea unei noi unităţi sau diversificarea activităţii unei unităţi, cu condiţia ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă;
– achiziţionarea de active aparţinând unei unităţi care a fost închisă sau care ar fi fost închisă dacă nu ar fi fost cumpărată şi care este achiziţionată de un investitor care nu are legătură cu vânzătorul, cu condiţia ca noua activitate ce urmează a fi desfăşurată utilizând activele dobândite să nu fie identică sau similară cu activitatea desfăşurată în unitatea respectivă înainte de achiziţie;

Echipamentele pentru protecţia mediului, reciclarea deşeurilor, tratarea apelor reziduale, se finanţează numai în măsura în care sunt direct legate cu investiţiile menţionate anterior într-un flux tehnologic şi sunt destinate respectivului flux tehnologic. Nu se finanţează achiziţionarea de noi echipamente pentru înlocuirea celor uzate din cadrul unor linii de fabricaţie existente, cu excepţia cazului în care achiziţia de noi echipamente duce la completarea, modernizarea şi îmbunătăţirea procesului tehnologic aferent liniei respective contribuind la o modificare fundamentală a procesului de producţie.

Valoarea maximă a finanţării nerambursabile acordate pentru un proiect este de:
a) 17.800.000 lei (contravaloarea in lei a 4 Meuro) pe proiect pentru întreprinderi mari pentru investiţii
b) 4.450.000 lei (contravaloarea in lei a 1 Meuro) pe proiect pentru IMM pentru investiţii
c) maxim 10% din valoarea pentru investitii (echivalent în lei) pe proiect pentru consultanţă în favoarea IMM-urilor

Rata maximă a finanţării nerambursabile din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului nu poate depăşi:
– pentru întreprinderi mari
a) 15% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în Municipiul Bucuresti, din regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov;
b) 35% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în judetul Ilfov, din regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov şi regiunea Vest
c) 50% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în regiunile de dezvoltare Nord-Est, Nord-Vest, Sud, Sud-Vest, Sud-Est si Centru).
– pentru întreprinderi mijlocii
a) 25% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în Municipiul Bucuresti, din regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov;
b) 45% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în judetul Ilfov, din regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov şi regiunea Vest
c) 60% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în celelalte 7 regiuni de dezvoltare (Nord-Est, Nord-Vest, Sud, Sud-Vest, Sud-Est si Centru).
– pentru întreprinderi mici
a) 35% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în Municipiul Bucuresti, din regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov;
b) 55% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în judetul Ilfov, din regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov şi regiunea Vest
c) 70% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în celelalte 7 regiuni de dezvoltare (Nord-Est, Nord-Vest, Sud, Sud-Vest, Sud-Est si Centru).

Succes !

Teodorovici: În 2014 lansăm primele axe de finanțare europeană pentru tineri, cu o alocare de 600 milioane de euro

Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a declarat vineri, la Zalău, că primele axe de finanțare europeană din următorul cadru financiar 2014-2020 vor fi lansate în luna noiembrie și vor viza proiecte destinate tinerilor, cu o alocare financiară totală de circa 600 de milioane de euro.

„În principal, lansăm pe probleme de capital uman, actualul POS DRU, cum îl denumim noi, două axe pentru tineri în care noi avem alocate ca fonduri undeva la 600 de milioane de euro, doar bani europeni.

Insistăm foarte mult pe zona de tineri și de asta vor fi primele cereri de proiecte pe această zonă prin care vom putea finanța cam tot ce înseamnă sprijin pentru zona de tineri, de la partea de pregătire, formare, partea de sprijin în acorda credite pentru burse pentru tineri.
De asemenea, în situația în care sunt studenți care doresc să se mute într-o altă zonă decât cea în care ei au învățat, putem deconta acele cheltuieli, prin care să încurajăm și o astfel de abordare. Subvenționăm și locuri de muncă pentru absolvenții unor forme de învățământ, fie superior fie mediu. (…) În noiembrie, veți vedea pe site ghidurile lansate de noi, în prima fază spre consultare publică, pentru câteva zile, iar după aceea lansare oficială. Estimăm că undeva în decembrie deja se închide depunerea de proiecte”, a afirmat Eugen Teodorovici, într-o conferință de presă.

Eugen Teodorovici a reamintit faptul că recent a fost lansată inițiativa România Start-up!, cu o alocare de 150 de milioane de euro, prin care se dorește în special stimularea părții de creativitate și a părții de inovare a tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani.
„Desigur, finanțăm și ce este peste această vârstă, dar în special acordăm puncte suplimentare acelor proiecte care vin din zona de tineri, chiar și în zona de licee, pentru că vrem să stimulăm foarte mult acest mediu, în a-i face pe copii să se joace cu acele idei frumoase pe care ei sigur le au (…), să învețe să fie antreprenori pe viitor”, a conchis ministrul Fondurilor Europene.

Sursa: AGERPRES

Urmărește

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 533 other followers

%d bloggers like this: